Algemene voorwaarden workshops

1. Verplichting


Bij aanmelding via e-mail gaat een workshopdeelnemer (“deelnemer”) een overeenkomst aan met Sweet Celebration(“workshopaanbieder”) om deel te nemen aan de desbetreffende workshop. Deze algemene voorwaarden van het Sweet Celebration zijn hierop van toepassing.Sweet Celebration

Het Sweet Celebration, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2. Aanmelden en betaling

2.1 Deelnemers kunnen zich via e-mail aan Sweet Celebration voor een workshop aangeboden door het Sweet Celebration aanmelden. De deelnemer krijgt een bevestiging via e-mail.

2.2 De kosten van de workshops staan op de website en in de offer  vermeld. Het cursusgeld wordt rechtstreeks betaald aan de workshopaanbieder.

2.3 De factuur wordt min 4 weken voor aanvang van de cursus door Sweet Celebration naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres gestuurd. Bij verzending van de factuur wordt de inschrijving definitief.

2.4 Bij de factuur ontvangt u een overzicht van de inhoud van de workshop als ook een overzicht van de items die u zelf dient mee te nemen naar de workshop. Dit kan per workshop verschillen en deze kosten zijn niet bij de prijs van de workshop inbegrepen.

3. Annuleren

3.1 Annulering kan alleen schriftelijk en is gratis tot 30 dagen voorafgaand aan de workshop. Na deze periode zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

3.2 De deelnemer kan in geval van verhindering altijd zonder extra kosten een zakelijke vervanger laten deelnemen. Dit dient rechtstreeks in overleg met de workshopaanbieder te gebeuren.

3.3 De workshopaanbieder kan bij te weinig aanmeldingen of ziekte of om andere redenen een cursus of workshop annuleren of verplaatsen. Het betaalde cursusgeld wordt dan terugbetaald of de deelnemer kan op een andere datum deelnemen aan de workshop.

4. Klachtenprocedure

4.1 Klachten over de workshop dienen binnen 5 dagen schriftelijk aan Sweet Celebration te zijn aangeleverd en zullen direct in behandeling worden genomen. Communicatie over de klacht zal enkel schriftelijk verlopen.

4.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer. Noch Sweet Celebration, noch de workshopgever is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.

5.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6. Intellectueel eigendom

6.1 De workshopaanbieder behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door de workshopgever verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de workshopgever toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.