Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor  alle bruidstaarten en andere sweets (ons maatwerk).

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Sweet Celebration:

Het adres:Gaelstraat 1F, 2013CE Haarlem

Telefoonnummer: 0625353640

E-mailadres: info@sweetcelebration.nl

KvK-nummer: 61280267

Btw-identificatienummer: NL002437499B05

Art. 2 – Toepasselijkheid

1 Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Alleen maar als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk.

Art. 3 – Het aanbod

1 We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen. Ook wat het je gaat kosten. Duidelijk, zonder geheimen en.

2 Alle aanbiedingen en offertes die je van ons krijgt zijn vrijblijvend en geldig voor 14 dagen.

Art. 4 – De overeenkomst

1 Je bestelling is pas definitief als je bevestigt via e-mail dat je de offerte accepteert en je doet de afgesproken aanbetaling

2 Als wij je aanbetaling hebben gekregen, krijg jij daarvan binnen 7 dagen een bevestiging per e-mail.

3 Als je de offerte accepteert, bevestig je ook dat alle details in de offerte correct zijn.

4 We begrijpen dat je soms later het ontwerp of andere details in de offerte wilt wijzigen.

5 Alle wijzigingen moeten niet later dan vier weken voor jullie trouwdatum bekend gemaakt worden.

6 Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kunnen leiden tot extra kosten.

7 We houden altijd het recht om de wijzigingen niet te accepteren (altijd met de reden om jullie het best mogelijke product te kunnen leveren)

8 Wijzigingen doorgeven doe je via e-mail, naar ons adres info@sweetcelebration.nl

9 Sweet Celebration behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.

Art. 5 – Herroepingsrecht

1 Je begrijpt vast dat je de bestelde producten van Sweet Celebration niet terug kan sturen.

2 Alle producten van Sweet Celebration worden op bestelling, voor jou, volgens jouw specificaties gemaakt.

3 Alle producten van Sweet Celebration zijn beperkt houdbaar

4 Als de bestelling 60 dagen voor levering wordt geannuleerd zal het gehele bedrag worden teruggestort.

5 Als de bestelling 14 dagen voor levering wordt geannuleerd zal 50% van de aanbetaling terugbetaald worden.

6 Indien de bestelling binnen 2 weken voor levering geannuleerd wordt zal de aanbetaling volledig vervallen.

7 Annuleren doe je via e-mail, naar ons adres info@sweetcelebration.nl

8 Sweet Celebration betaalt de Klant binnen 14 dagen na de bevestiging van de annulering terug

Art. 6 – De prijs

1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

2 De totale prijs (dus inclusief alle extra kosten, onder andere eventuele bezorgkosten, huur en borg) wordt altijd duidelijk aangegeven voordat je de bestelling bevestigt. Wij houden ook niet van dat soort verrassingen.

Art. 7 – De borg

1 Voor alle huurmaterialen (bijvoorbeeld taart plateaus, servies) zal een borg worden berekend. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de gehuurde materialen naar Sweet Celebration binnen 5 dagen na levering, tenzij anders afgesproken. Indien dit niet gebeurd zal de borg komen te vervallen.

2 Sweet Celebration betaalt de Klant binnen 14 dagen na retournering de borg terug.

Art. 8 – Uitvoering en Levering

1 We nemen maar een beperkte aantal bestellingen, zodat elke bestelling perfect wordt.

2 Sweet Celebration garandeert een product van hoge kwaliteit. Helaas zijn er soms uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden die de kwaliteit van het product beïnvloeden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Sweet Celebration kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden.

3 Als de bestelling wordt bezorgd, is het onze verantwoordelijkheid dat het goed op de locatie aankomt.

4 Er moet altijd iemand op de locatie zijn, aan wie we de bestelling kunnen overdragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er iemand op ons wacht.

5 Na de overdracht van de bestelling op de locatie, is Sweet Celebration niet verantwoordelijk meer voor het product (Sweet Celebration blijft niet op de locatie na de overdracht).

6 Sweet Celebration is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes, taart mes of voor het aansnijden van de taart.

7 Als je de bestelling zelf komt ophalen, ligt de verantwoordelijkheid voor veilig vervoer bij jou.

Art. 9 – Betaling

1 Je bestelling is definitief direct na ontvangst van de afgesproken aanbetaling.

2 Als een aanbetaling afgesproken is, verwachten we dat je het restant uiterlijk 14 dagen voor levering betaalt. Anders zien we het als annulering van je bestelling (voor de kosten daarvoor zie artikel 5, lid 2)

3 Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

Art. 10 – Gegevensbeheer

1 Als je een bestelling plaatst bij Sweet Celebration, worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Sweet Celebration houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zal jullie gegevens nooit geven aan derden.

Artikel 11 – Overmacht

1 In geval van ziekte of overmacht zal Sweet Celebration er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

2 Sweet Celebration is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

3 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of wanpresentatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sweet Celebration alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

4 Sweet Celebration behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sweet Celebration gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1 Producten van Sweet Celebration kunnen melk, granen, gluten, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de Klant om de gasten te informeren. Sweet Celebration is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.

2 Sweet Celebration is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Sweet Celebration personeel. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.

3 Sweet Celebration adviseert de Klant over de beste zorg voor het product, afhankelijk van het weer. Indien de Klant of een derde, die het product voor de Klant verzorgt, ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen, kan Sweet Celebration hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4 Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Sweet Celebration aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

5 Indien Sweet Celebration aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sweet Celebration beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 – Garantie

1 We zijn trots op onze consistent hoge kwaliteit. Maar we zijn ook maar mensen. Is er toch iets aan de hand met je product, dan lossen we het voor je op.

2 Soms is het niet meer mogelijk om het probleem op te lossen, daarom hebben we een duidelijke en eerlijke klachtenprocedure (zie artikel 14)

Artikel 14 – Klachtenregeling

1 We doen er alles aan om te voorkomen dat je een klacht hebt.

2 Mocht je een klacht hebben, doen we er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.

3 Als je een klacht hebt, laat het ons dan direct weten. Als het nog mogelijk is, gaan we je meteen helpen.

4 Je klacht moet bij Sweet Celebration bekend worden binnen 2 dagen na levering. Je meldt je klacht via e-mail naar info@sweetcelebration.nl

5 Uiterlijk binnen 14 dagen krijg je een antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

6 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Sweet Celebration gemeld te worden, waarna Sweet Celebration in staat wordt gesteld het gebrek te verhelpen. Indien de Klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont, of indien de Klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Sweet Celebration meldt, dan is Sweet Celebration niet aansprakelijk voor de beschadiging of het gebrek.

Artikel 15 – Overig

1 Sweet Celebration behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

2 Sweet Celebration behoudt het recht om last minute beslissingen te nemen over het ontwerp met doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.

3 Taartstukken worden standaard gerekend als 2,5cm x 5,0cm x 10cm (b/l/h). Voor dessert tafels worden halve stukjes gerekend om het format proportioneel te houden met de overige gebakjes.